Kurkirahasto - paikallista maanomistusta

Kurkirahasto on Biodynaamisen viljelyn säätiön alainen rahasto, joka ostaa tai vastaanottaa lahjoituksin viljelysmaata ja järjestää maan hoitamisen niin, että sen elävyys lisääntyy.  Rahaston hallussa olevan maan tulee säilyä biodynaamisesti viljeltynä. 

 

Kurkirahaston tarkoituksena on hallinnoida oman maanhankintansa kautta haltuunsa saamiaan maa-alueita. Näiden maa-alueiden hoidon se antaa vastikkeellisena käyttöoikeutena maata viljelevälle ja hoitavalle toimijalle, jonka tulee hoitaa ja ylläpitää näitä alueita biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. 

 

Kurkirahasto on perustettu vuonna 2018 Kurjen tilan yhteydessä olevien peltojen ostamista varten. Jatkossa se voi ostaa tai vastaanottaa lahjoituksena kiinteistöjä ja viljelysmaata biodynaamisesti viljeltäväksi myös muualta.  Kurkirahaston tarkoituksena on myös maayhteyden pitäminen avoimena koko sille yhteisölle, jolle se on merkityksellinen. Kaikki maatilan toiminnot kasvien kasvusta ihmisten sosiaaliseen elämään ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toisiinsa.

 

Rahaston ostaessa maat se tulee vuokraamaan ne edelleen Kurjen biodynaamiselle tilalle, ja viljelijät Ira ja Ari Hellsten sitoutuvat edelleen hoitamaan maata biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. Rahaston johtoryhmä tulee myös tekemään suunnitelman tulevaa sukupolvenvaihdosta varten - se lienee edessä 15-20 vuoden kuluttua. Tässä vaiheessa Kurkirahaston johtoryhmä hakee uuden viljelijän, joka sitoutuu toimimaan samojen periaatteiden mukaan. Niihin sitoutuessaan viljelijä saa maan käyttöoikeuden (ja hoitovelvollisuuden).

Kurkirahaston johtoryhmä

Kurkirahastolla on oma johtoryhmä, joka toteuttaa rahoituskampanjoita käytännössä ja esittää Säätiön hallitukselle päätösehdotukset mm. maanvuokrasopimuksista viljelijöiden kanssa tai uusista hankittavista maa-alueista.

Kurkirahaston säännöt

Näiden sääntöjen tarkoitus on määritellä Biodynaamisen Viljelyn Säätiön ja sen alaisuuteen perustettavan paikallista maanomistusta harjoittavan epäitsenäisen rahaston, Kurkirahaston, väliset suhteet ja tehtävät.

 

1. Kurkirahaston tarkoitus

Kurkirahaston tarkoituksena on hallinnoida oman maanhankintansa kautta haltuunsa saamiaan maa-alueita. Näiden maa-alueiden hoidon se antaa vastikkeellisena käyttöoikeutena maata viljelevälle ja hoitavalle toimijalle, jonka tulee hoitaa ja ylläpitää näitä alueita biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. 

 

2. Kurkirahaston rakenne ja tehtävät

Kurkirahastolle valittava johtoryhmä on hyvää hallintotapaa toteuttava, neuvova ja palveleva elin, joka hoitaa asioita käyttöoikeuden saavan toimijan ja Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallituksen välillä. Päätökset tekee ja niistä vastaa aina BVS:n säätiön hallitus. Kurkirahaston johtoryhmän tehtävänä on kehittää paikallisen maanomistuksen ja biodynaamisen viljelyn edellytyksiä yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja Biodynaamisen Viljelyn Säätiön kanssa.

 

Kurkirahastolle valitaan johtoryhmä, jolla on puheenjohtaja ja vähintään kaksi tai enintään kuusi jäsentä. Tämä johtoryhmä esittelee BVS:n hallitukselle hakemuksista valitsemansa ehdokkaan viljelemään hallinnassaan olevia maatalousmaita. Kurkirahaston johtoryhmä esittelee samalla ehdotuksen Säätiön ja maan käyttöoikeudet saavan tahon väliseksi sopimukseksi: käyttöoikeuden pituus, sopimuksen ehdot ja käyttökorvaus päätetään sopijapuolten kesken, niin, että vähintään Kurkirahaston toiminnan kaikki kulut tulevat täytetyiksi. BVS:n hallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä.

 

3. Kurkirahasto Biodynaamisen Viljelyn Säätiön osana

Kurkirahaston ensimmäisen johtoryhmän valitsee Biodynaamisen Viljelyn Säätiö niiden henkilöiden joukosta, jotka keräävät Kurkirahaston peruspääoman. Johtoryhmän jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Tämän jälkeen Kurkirahaston johtoryhmän uudet jäsenet hyväksyy Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallitus. BVS:n hallituksen on annettava Kurkirahaston johtoryhmän keskuudestaan valitsemalle henkilölle BVS:n nimenkirjoitusoikeus Kurkirahaston juoksevien asioiden hoitoa varten. Kurkirahastolla on oltava erillinen pankkitili, johon tämä käyttöoikeus rajoittuu.

 

Kurkirahaston toiminta on osa Biodynaamisen Viljelyn Säätiön toimintaa ja sen johtoryhmän hallinnoima omaisuus on säätiön omaisuutta. Kurkirahaston toiminnasta tehdään vuosittain Biodynaamisen Viljelyn Säätiön tilinpäätöksen yhteydessä riittävä selvitys Kurkirahaston taloudellisesta tilasta. Kurkirahasto kattaa oman toimintansa kulut itsenäisenä kirjanpidollisena kokonaisuutena, eikä vastaa Biodynaamisen Viljelyn Säätiön veloista.

 

4. Kurkirahaston taloudesta ja vastuista

Kurkirahaston johtoryhmä päättää hallussaan olevien maa-alueiden hoitamisesta itsenäisesti oman taloutensa antamissa puitteissa. Jos tulot eivät riitä toiminnan kulujen kattamiseen, Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallitus ja Kurkirahaston johtoryhmä päättävät korjaavista toimenpiteistä yhteisellä ja yksimielisellä päätöksellä. Jos tällaista päätöstä ei synny, Biodynaamisen Viljelyn Säätiö voi hallituksen päätöksellä päättää Kurkirahaston omaisuuden myynnistä Kurkirahastolle muodostuneiden velkojen vastaamiseksi.

 

Kurkirahaston johtoryhmän esityksestä, jossa se on katsonut tarpeelliseksi arvioida uudelleen Kurkirahaston omaisuuden omistuksesta, se välittää tiedon Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallitukselle, joka päättää omaisuuden siirrosta toiselle osapuolelle, kuten säätiölle. Yksityiseen omistukseen omaisuutta ei voi siirtää.

 

5. Kurkirahaston johtoryhmän palkkiot

Kurkirahaston johtoryhmällä on oikeus saada kokouksista ja muista asiainhoidosta tavanomaisia korvauksia, jotka näin ollen kuuluvat Kurkirahaston toiminnan kuluihin.