Mikä on Kurkirahasto?

Kurkirahasto on Biodynaamisen viljelyn säätiön alainen rahasto, joka ostaa tai vastaanottaa lahjoituksin viljelysmaata ja järjestää maan hoitamisen niin, että sen elävyys lisääntyy.  Rahaston hallussa olevan maan tulee säilyä biodynaamisesti viljeltynä. 

 

Maa-alueidensa hoidon Kurkirahasto antaa vastikkeellisena käyttöoikeutena maata viljelevälle ja hoitavalle toimijalle, jonka tulee hoitaa ja ylläpitää näitä alueita biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. Tässä vaiheessa Kurkirahasto joutuu perimään vuokraa pelloista viljelijöiltä, mutta tavoitteena on päästä tilanteeseen jossa vuokraa ei tarvitse periä. Nyt käynnissä oleva joukkorahoituskampanja on askel tähän suuntaan. Kun maan hankintaan liittyvät pankkilaina on maksettu, ei rahaa virtaa enää maanomistusyhteisön ulkopuolelle.

Kurkirahasto on perustettu vuonna 2018 Kurjen tilan naapurissa olevien peltojen ostamista varten. Vesilahdella Kurjen biodynaamisella tilalla vuokralla olevat naapurin pellot tulivat myyntiin. Näiden peltojen kohtalo oli vaakalaudalla, sillä peltomaan hinta on niin korkea, ettei viljelijät pelkästään pellon tuotolla pysty sitä ostamaan, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa.  Myös myynnin edessä oleva naapuri haluaisi tulevaisuudessakin nähdä mailla laiduntavaa karjaa ja lampaita. 
Vieressä kuva Haltijan tilan maakaupasta.

Kurkirahasto voi myös ostaa tai vastaanottaa lahjoituksena kiinteistöjä ja viljelysmaata biodynaamisesti viljeltäväksi myös muualta.  Kurkirahaston tarkoituksena on maayhteyden pitäminen avoimena koko sille yhteisölle, jolle se on merkityksellinen. Kaikki maatilan toiminnot kasvien kasvusta ihmisten sosiaaliseen elämään ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toisiinsa. 

Miten Kurkirahasto toimii?

Tällä hetkellä Kurkirahaston toiminnasta vastaa vapaaehtoisista koostuva Kurkirahaston työryhmä, joka raportoi toimistaan Biodynaamisen viljelyn säätiön hallitukselle. Tämä työryhmä suunnittelee ja organisoi toimintaa kuten rahoituskampanjoita.

 

Kurkirahastolla on myös Maanhaltijaryhmä, johon voivat osallistua kaikki toiminnasta kiinnostuneet omien voimavarojensa mukaan. Maanhaltijaryhmä on kokoontunut syksystä 2019 ja tapaamisissa on väkeä yleensä noin kymmenkunta. Haltijaryhmän pääpaino on ollut yhdessäolossa ja mielekkäässä toiminnassa mm. Haltijan tilan maita hoitaen talkoilla. Vuonna 2020 Maanhaltijaryhmä toteuttaa talkoohengessä tapahtumia Haltijan tilalla. Ryhmä on avoin ja mukaan voin liittyä milloin vain. Tervetuloa mukaan jos sinulla on ideoita tai intoa olla mukana! Ilmoittaudu mukaan laittamalla viesti osoitteeseen info@kurkirahasto.fi

Kurkirahaston säännöt

Näiden sääntöjen tarkoitus on määritellä Biodynaamisen Viljelyn Säätiön ja sen alaisuuteen perustettavan paikallista maanomistusta harjoittavan epäitsenäisen rahaston, Kurkirahaston, väliset suhteet ja tehtävät.

 

1. Kurkirahaston tarkoitus

Kurkirahaston tarkoituksena on hallinnoida oman maanhankintansa kautta haltuunsa saamiaan maa-alueita. Näiden maa-alueiden hoidon se antaa vastikkeellisena käyttöoikeutena maata viljelevälle ja hoitavalle toimijalle, jonka tulee hoitaa ja ylläpitää näitä alueita biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. 

 

2. Kurkirahaston rakenne ja tehtävät

Kurkirahastolle valittava johtoryhmä on hyvää hallintotapaa toteuttava, neuvova ja palveleva elin, joka hoitaa asioita käyttöoikeuden saavan toimijan ja Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallituksen välillä. Päätökset tekee ja niistä vastaa aina BVS:n säätiön hallitus. Kurkirahaston johtoryhmän tehtävänä on kehittää paikallisen maanomistuksen ja biodynaamisen viljelyn edellytyksiä yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja Biodynaamisen Viljelyn Säätiön kanssa.

 

Kurkirahastolle valitaan johtoryhmä, jolla on puheenjohtaja ja vähintään kaksi tai enintään kuusi jäsentä. Tämä johtoryhmä esittelee BVS:n hallitukselle hakemuksista valitsemansa ehdokkaan viljelemään hallinnassaan olevia maatalousmaita. Kurkirahaston johtoryhmä esittelee samalla ehdotuksen Säätiön ja maan käyttöoikeudet saavan tahon väliseksi sopimukseksi: käyttöoikeuden pituus, sopimuksen ehdot ja käyttökorvaus päätetään sopijapuolten kesken, niin, että vähintään Kurkirahaston toiminnan kaikki kulut tulevat täytetyiksi. BVS:n hallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä.

 

3. Kurkirahasto Biodynaamisen Viljelyn Säätiön osana

Kurkirahaston ensimmäisen johtoryhmän valitsee Biodynaamisen Viljelyn Säätiö niiden henkilöiden joukosta, jotka keräävät Kurkirahaston peruspääoman. Johtoryhmän jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Tämän jälkeen Kurkirahaston johtoryhmän uudet jäsenet hyväksyy Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallitus. BVS:n hallituksen on annettava Kurkirahaston johtoryhmän keskuudestaan valitsemalle henkilölle BVS:n nimenkirjoitusoikeus Kurkirahaston juoksevien asioiden hoitoa varten. Kurkirahastolla on oltava erillinen pankkitili, johon tämä käyttöoikeus rajoittuu.

 

Kurkirahaston toiminta on osa Biodynaamisen Viljelyn Säätiön toimintaa ja sen johtoryhmän hallinnoima omaisuus on säätiön omaisuutta. Kurkirahaston toiminnasta tehdään vuosittain Biodynaamisen Viljelyn Säätiön tilinpäätöksen yhteydessä riittävä selvitys Kurkirahaston taloudellisesta tilasta. Kurkirahasto kattaa oman toimintansa kulut itsenäisenä kirjanpidollisena kokonaisuutena, eikä vastaa Biodynaamisen Viljelyn Säätiön veloista.

 

4. Kurkirahaston taloudesta ja vastuista

Kurkirahaston johtoryhmä päättää hallussaan olevien maa-alueiden hoitamisesta itsenäisesti oman taloutensa antamissa puitteissa. Jos tulot eivät riitä toiminnan kulujen kattamiseen, Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallitus ja Kurkirahaston johtoryhmä päättävät korjaavista toimenpiteistä yhteisellä ja yksimielisellä päätöksellä. Jos tällaista päätöstä ei synny, Biodynaamisen Viljelyn Säätiö voi hallituksen päätöksellä päättää Kurkirahaston omaisuuden myynnistä Kurkirahastolle muodostuneiden velkojen vastaamiseksi.

 

Kurkirahaston johtoryhmän esityksestä, jossa se on katsonut tarpeelliseksi arvioida uudelleen Kurkirahaston omaisuuden omistuksesta, se välittää tiedon Biodynaamisen Viljelyn Säätiön hallitukselle, joka päättää omaisuuden siirrosta toiselle osapuolelle, kuten säätiölle. Yksityiseen omistukseen omaisuutta ei voi siirtää.

 

5. Kurkirahaston johtoryhmän palkkiot

Kurkirahaston johtoryhmällä on oikeus saada kokouksista ja muista asiainhoidosta tavanomaisia korvauksia, jotka näin ollen kuuluvat Kurkirahaston toiminnan kuluihin.